Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve Korunması İle İlgili Bilgilendirme Formu

Kudret Göz Merkezi Ltd. ŞTİ olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin korunmasına ve hastalarımızın mahremiyetine büyük özen göstermekteyiz. Tarafınızdan yüz yüze, telefonla ya da online olarak paylaşılan her türlü kişisel veriyi kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin uygun güvenlik şartlarını sağlayarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") ilgili mevzuatında yer alan veri sorumlusu sıfatıyla, veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

1) Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz Kudret Göz Merkezi Ltd. ŞTİ tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Kudret Göz Merkezi Ltd. ŞTİ’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlarla ve amaçlarla bağlantılı şekilde işlenebilmektedir.

• Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, geçici T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni haliniz ve diğer kimlik bilgileriniz.
• Kudret Göz Merkezi Ltd. ŞTİ tarafından size özgü atanan hasta protokol numaranız
• Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz
• Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz gibi ödeme ve faturalamayı içeren finansal verileriniz.
• Bizimle telefon numaralarımız üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde kayıt altına alınacak ses kaydınız.
• www.kudretgozistanbul.com sitesi ziyaretiniz sırasında toplanan bilgileriniz ve www.kudretgozistanbul.com üzerinden iletişim formları aracılığıyla gönderdiğiniz, www.kudretgozistanbul.com adresi üzerinden canlı destek özelliği üzerinden paylaştığınız her türlü veriniz, İstanbul@kudretgoz.com.tr, info@kudretgozistanbul.com mail adresleri aracılığıyla paylaştığınız ve her türlü online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız verileriniz.
• Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için elde edilen sağlık verileriniz başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz.
• Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz
• Merkezimizi ziyaretiniz sırasında güvenlik amaçlı kaydedilen kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtlarınız
• Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
• Kudret Göz Merkezi Ltd. ŞTİ tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel verileriniz, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:
• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi • Randevu almanız halinde sizi randevu hakkında bilgi sağlama
• Merkezimizin iç işleyişini planlanma ve yönetme, sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme hizmetlerimizi geliştirmek, risk yönetimi ve kalite geliştirme amacıyla analiz yapma
• Çalışanlarımızı eğitme, görev tanımlarını dahilinde daha kaliteli hizmet vermeleri için yönlendirme
• Çalışanların olası suiistimal ve yetkisiz işlemlerinin engellenmesi
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmaları kapsamındaki çalışmalar
• Uygulanan ilgili mevzuatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme, yasal mevzuatların yerine getirilmesi
• Hizmetlerin karşılığında faturalandırma yapılması
• Kimliğinizin doğrulanması;
• Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması ve özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
• Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi, verilerinizin saklanması, analizi
• Sunduğumuz sağlık hizmetlerine ilişkin öneri, dilek, şikayet ve sorulara yanıt verebilme

• Bilgi sistemleri tarafından veri güvenliği kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi

• Poliklinik hizmetleri, mali işler, anlaşmalı kurumlar, hasta hakları, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
• Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
ilaç veya tıbbi cihaz temini.
• Pazarlama, Halkla İlişkiler, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampana bilgisi verilmesi, Online hizmet kalitesinin geliştirilmesi
• Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerinin finansal mutabakatının sağlanması

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Kişisel verilerinizi, KVK Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla aşağıda belirtilen kurum ve kuruşlara aktarılabilir:

• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara,
• Özel sigorta şirketleri
• Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler
• Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu
• Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz
• Bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere aktarabiliriz.
4. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Kudret Göz Merkezi Ltd. ŞTİ’nin akdi ve yasal yükümlülüklerini tam ve gerektiği gibi yerine getirebilmesi için elde edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunla ilgili mevzuatlar gereğince aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

5. Veri Güvenliği

Kudret Göz Merkezi LTD ŞTİ, tüm kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanları dahilinde titizlikle korumakta, teknolojik imkanlarda göz önünde bulundurularak olası risklere karşı güvenlik tedbirleri almaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verilerin korunmasına yönelik haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu"nu doldurup açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı olarak aşağdaki şekillerde iletebilirsiniz:

• Noter kanalıyla başvurarak
• Hizmet aldığınız merkezimizin adresine elden teslim ederek,
• istanbul@kudretgoz.com.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak göndererek
• Kudret Göz Merkezi LTD ŞTİ adına yazılan ıslak imzalı dilekçenizi zarfına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Talebi yazıp kargo ile Sarayardı Cad. No: 3 Acıbadem / Kadıköy / İstanbul adresine zarfa göndererek Talebinizin ekstra bir maliyet doğurması halinde Kudret Göz Merkezi Ltd. ŞTİ, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep ve tahsil etme hakkını saklı tutar.
Kudret Göz Merkezi LTD ŞTİ’nden SMS almak istemiyorsanız 0216 545 64 64 ya da 444 4 544 numaralı telefonlardan ulaşarak ilgili talebinizi bildirebilir SMS iptali için kudret yaz 5306'ya gönderebilirsiniz.
KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu İçin Tıklayınız: